SOP สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สปอ.)

1.

SOP กองกลาง (กก.)

2.

SOP กองกฎหมาย (กม.)

3.

SOP กองตรวจราชการ (กตร.)

4.

SOP กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

5.

SOP ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

6.

SOP กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.)

7.

SOP กลุ่มตรวจสอบภายใน กระทรวงอุตสาหกรรม (ตสน.อก.)

8.

SOP ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม (ศปท.อก.)

9.

SOP กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)